Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Bevlogen gerealiseerd

doorkijk n

“Koersvast, vanuit eigen kracht en expertise

én dankzij de inspanningen van velen staan

we nu goed voorgesorteerd voor de toekomst.

Tegelijkertijd blijft de maatschappij in

beweging, moeten we flexibel en wendbaar

meebewegen en ons realiseren dat ons nog

grote uitdagingen staan te wachten.”

De concrete impact van de veran-

derende en krimpende zorgvraag

werd in 2014 duidelijk. De strikte

scheiding tussen Basis GGZ en

Specialistische GGZ had als gevolg

dat het personeelsbestand afnam.

Zachte landing?

Een majeure ontwikkeling die

in het voorjaar van 2015 steeds

duidelijker wordt, is dat die impact

met name in de Kind & Jeugd GGZ

veel groter is dan in eerste instantie

is benoemd in de landelijke af-

spraken. Van de toegezegde zachte

landing is geenszins sprake.

Binnen K&J is sprake van kortingen

per regio tussen 12 en 20%.

Voor de WMO is sprake van

tariefkortingen van 15% op de

ambulante functies. Voor het

verblijfsdeel (ZZP C) dat overgaat

naar de gemeenten zijn de kortin-

gen veelal conform begroting.

Grote uitdagingen

voor de boeg

De komende jaren zullen de macro-

budgetten verder krimpen. In onze

meerjarenstrategie, deelvisies en

huidige taakstelling hebben we

hiermee al zo veel mogelijk reke-

ning gehouden. Al met al heeft het

een grote impact op de inrichting

van de zorgteams en organisatie,

en daarmee op de medewerkers.

Samen staan we voor grote uitda-

gingen: anticiperen op de veran-

derde zorgvraag, aanpassing van

de disciplinemix als gevolg hiervan

én als gevolg van de nieuwe eisen

van de verzekeraars m.b.t. het

hoofdbehandelaarschap die niet

parallel lopen met het inmiddels

gesneuvelde Bestuursakkoord en

ons Professioneel Statuut. Daar-

naast moeten we onze flexibiliteit

verhogen, de zorg rendabel maken

door de bezuinigingstaakstelling

te realiseren en is er de noodzaak

tot verlaging van het uurtarief o.a.

via meer doelmatigheid in onder-

steunende processen met grote

organisatieontwikkelingstrajecten

tot gevolg.

Boventalligheid als gevolg van de

organisatieontwikkeling is over het

algemeen goed opgelost in ‘van

werk naar werk’-trajecten.

Er is veel gebruik gemaakt van

de reorganisatievoorziening

(mobiliteitspremie). Ook met

betrekking tot ons vastgoed en de

ondersteunende processen ligt er

een taakstelling. Het aantal m

2

dat

in gebruik is voor de zorg neemt

is sinds 2010 door de versnelde

ambulantisering al fors afgenomen.

Ontwikkelingen zoals het verbin-

dend werken en veranderende

eisen aan klinische voorzieningen

vragen aanpassing van het

bestaande vastgoed en de

organisatie van de zorg.

Bevlogen