Previous Page  35 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 48 Next Page
Page Background

Bevlogen gerealiseerd

11

ar 2015

Compliance

In hoeverre voldoe je als instelling

aan wet- en regelgeving en leef

je deze na? Dat legt GGZ Oost

Brabant vast in het compliance-

beleid, waarmee in 2014 een

eerste aanzet is gemaakt.

Eén van de acties hieruit is dat er

centraal en decentraal compliance-

officers zijn benoemd die toezien

op de naleving van wet- en

regelgeving in de organisatie.

Rob Conijn, secretaris Raad van

Bestuur, legt uit dat beleid met

name is gericht op integriteit van

de medewerker en de organisatie.

“Dit doen we door bewustzijn te

bevorderen. Persoonlijk leiderschap

en competenties zijn hierbij

belangrijke voorwaarden.”

Governance

GGZ Oost Brabant voldoet aan

de regels die gelden volgens de

governancecode, een instrument

voor goed bestuur en toezicht in

de zorg. Deze geeft regels voor het

afleggen van de maatschappelijke

verantwoording door de zorgin-

stelling aan de belanghebbenden

van de instelling. Denk hierbij aan

patiënten en cliënten, verzekeraars,

overheden, etc. Daarnaast gaat de

code in op de taak en werkwijze

van de Raad van Toezicht en Raad

van Bestuur, het voorkomen van

belangenverstrengeling, en de

benoeming en ontslag van de

Raad van Toezicht.

“In het licht van de veranderingen in de

ggz

per

2014 en onze meerjarenstrategie ‘Bevlogen realiseren’

hebben wij keuzes gemaakt, zodat we blijvend

medisch specialistische

ggz

kunnen garanderen aan

inwoners van Oost-Brabant. Vanwege een terugloop

van inkomsten was het nodig om in 2014 te bezuinigen.

Samenvattend kwam dit neer op een bezuiniging van

€ 6,2 miljoen en een reductie van 90 fte op het totale

personeelsbestand.”

Participatie

Om de waarde van onze zorg te

verbeteren tilt GGZ oost Brabant

participatie naar een hoger plan.

Daarom betrekken wij cliënten,

familie en medewerkers proactief

bij het maken van beleid.

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

(Mede)zeggenschap

wordt proactief bij beleidsvorming betrokken

Bankgarantie vanwege

stabiele organisatiekoers

en financiële positie

Certificering NEN 7510 als eerste zorgorganisatie in Nederland

Met de Ondernemingsraad is gewerkt aan de Deelvisie

Participatie

,

die op de Andersdag 2015 zijn lancering kende

Resultaten

Oscar Dekker en Fred Pijls

van de Raad van Bestuur

op de participatieladde

r.