Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 18

In het najaar van 2013 kwamen er strakkere inkoopvoorwaarden
van de zorgverzekeraars boven op. En per 2014 is de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar de Generalistische Basis
GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ) met een cruciale
rol voor de huisarts en POH GGZ. Vanwege een terugloop van
inkomsten, konden ook wij niet ontkomen aan extra bezuini-
gingen. Samenvattend kwam dit voor 2014 neer op een totale
bezuiniging van € 6,2 miljoen en een reductie van 90 fte op het
totale personeelsbestand.
Grote uitdagingen
We staan middenin grote uitdagingen: anticiperen op de veranderde
zorgvraag met transities in Jeugdzorg en AWBZ op komst, aanpassing van
de disciplinemix binnen zorgteams als gevolg hiervan en van de nieuwe
eisen van het hoofdbehandelaarschap. Dan zijn er nog: het verhogen
van de flexibiliteit, rendabel maken van de zorg door realisatie van de
bezuinigingstaakstelling en de noodzaak tot verlaging van het uurtarief
door meer doelmatige ondersteunende processen... Alles bij elkaar grote
organisatie-ontwikkelingstrajecten.
In het afgelopen jaar is boventalligheid als gevolg hiervan in veel gevallen
goed opgelost in ‘van werk naar werk’-trajecten. Dit heeft als consequen-
tie dat er nog maar beperkte mogelijkheden over zijn. We hebben com-
petente en duurzaam inzetbare medewerkers nodig om onze meerjaren-
doelen te bereiken. Daarin onderkennen we een wederzijdse inspanning
als werkgever èn medewerker, en we zullen ons blijvend inspannen hierin
ondersteuning te bieden. De effecten van de boventalligheid zijn expliciet
benoemd en meegenomen in de begroting.
Ook met betrekking tot ons vastgoed en de ondersteunende processen
ligt er een taakstelling. Het aantal m2 dat in gebruik is voor de zorg zal
fors afnemen. Ook Het Nieuwe Werken, ambulantisering, concentratie
van zorg en de veranderende eisen aan klinische voorzieningen en ontwik-
keling van nieuwe concepten zoals het Diensten Ondersteunings Centrum
(DOC) in de wijk heeft consequenties. Hiervoor zijn plannen ontwikkeld.
Doorkijk naar 2014
Een veranderende en krimpende zorgvraag.
Zowel in onze meerjarenstrategie, deelvisies
als begroting 2014 hadden we er al zo veel
mogelijk rekening mee gehouden. En toch…
Huisarts en
praktijkondersteuner GGZ
Basis GGZ
Indigo Brabant
Specialistische GGZ
GGZ Oost Brabant
routewijzer psychische hulp anno 2014
Filmpje
18
Bevlogen gerealiseerd