Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 6

6
Bevlogen gerealiseerd
Het motto ‘zorg die je je familie en naasten gunt’ geeft al aan hoe
belangrijk familie en naasten zijn bij GGZ Oost Brabant. De snelste
manier om de kwaliteit van zorg te meten, doe je door het direct
aan de familie te vragen. Tijdens het symposium ‘Familie, partner
in zorg!’ op 26 juni 2013, presenteerden professionals uit de
landelijke GGZ deze en andere familiegerelateerde thema’s.
‘Het betrekken, informeren en inzetten van
naasten bij de behandeling van de cliënt
is ondersteunend voor het herstel van
zowel de cliënt als de naastbetrokkenen’
uit: Familiebeleid
GGZOostBrabant staatvoorgezondheiddie je je familieennaastengunt.Dezelfbeschikkingvan
decliënt staatcentraal.Hetbegrip familie staatvoorallenaastbetrokkenen.Wijbiedenveilige,
menslievendezorg. Ditdoenwedoor...
F.Pijls,RaadvanBestuur
A.Verberne,Familieraad
10-10-2013, landelijkedagvandepsychischegezondheid.
te informeren:
samen te werken:
kwaliteit te verbeteren:
wij informeren familieleden, inoverlegmetdecliënt, respectvolenzorgvuldig.
wenodigenuitenbetrekken familiebijdezorg.
GGZOostBrabanten familie staan samenvoordeuitvoeringen
ontwikkelingvanhet familiebeleid.
Familie,
partner
in zorg
De zoon van Bert Ernest werd negen jaar geleden in zijn hoofd
gestoken, waardoor hij hersenletsel opliep. Hierdoor veranderde
zijn persoonlijkheid. Bert:
• Begin 2013 werd de triadekaart ingevoerd: een hulpmiddel waarmee cliënt, hulpverlener
en familie met elkaar in gesprek komen waardoor afspraken, taakverdeling en familiebeleid
verbeterd worden.
• Chris de Haas nam het stokje over van Hans Weijmans en is nu familievertrouwenspersoon.
• Op de landelijke dag van de psychische gezondheid 2013, die in het teken stond van
‘familie van mensen met psychische problemen’, is het ‘aangescherpte’ familiebeleid
symbolisch ondertekend tijdens de opening van de nieuwe balie van Informatiecentrum Grip
in Oss door bestuurder Fred Pijls en Familieraadvoorzitter Albert Verberne.
• Het ‘Familietevredenheidsonderzoek’ start in 2014. Hiermee worden prestatie-indicatoren
uit het familiebeleid getoetst aan de alledaagse praktijk. Het onderzoek helpt bij de realisatie
van concrete verbeteracties.
Resultaat
“Pas toen we in contact kwamen met de afdeling Niet Aangeboren Hersen-
letsel (NAH) op Huize Padua vielen dingen op zijn plek. Lex wordt nu
behandeld door een SPV-er van NAH. We worden ook betrokken bij de
behandeling. Dat is heel fijn. Wij kennen onze zoon toch het beste?
Nu we beter op de hoogte worden gehouden, kunnen we de zorg wat
meer loslaten en de rol op ons nemen die bij ons hoort: die van ouders.”
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook