App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-zorggroepen

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Inbreng ontvang je door goed te luisteren. Dat lukt wanneer je in gesprek bent met elkaar. De dialoog met een actieve cliëntenraad, familieraad en ondernemingsraad draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de kwaliteit van de zorg die we leveren.

Advies van uit de zorg

Ook de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en Medische Staf hebben hierin een belangrijke adviesrol.

Op dit gedeelte van onze website leest u meer over de visie en het werk van de medezeggenschap binnen GGZ Oost Brabant.

Ook vindt u er de contactgegevens

De Medische Staf (MS) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen. De relatie tussen MS en RvB is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De RvB vraagt de MS in ieder geval om advies over het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen die raken aan het functioneren van de medici, het algemene kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden. Een delegatie is betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Kerndoelen

a. Bijdragen en toezien op kwalitatief goede, dat wil zeggen moderne en veilige, medisch specialistische zorg aan patiënten.

b. Bewaken en bevorderen van een aantrekkelijk werkklimaat voor psychiaters/medici en psychiaters in opleiding. Met de daarbij behorende professionele autonomie, veiligheid en ontwikkelmogelijkheden.

c. Bijdragen aan een organisatiecultur met transparantie, betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Betrokkenheid van medewerkers

Door beoordelingscriteria voor oplossingen op te stellen en nadrukkelijk aandacht te vragen voor de betrokkenheid van medewerkers bij het nemen van besluiten, houdt onze Ondernemingsraad nauwlettend de vinger aan de pols.

De relatie met de Raad van Bestuur is constructief en kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars positie. Volgens externe adviseurs behoort onze Ondernemingsraad tot de landelijke top.

Belangen afwegen

Op dit moment heeft de OR als voornaamste doel het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van medewerkers. Geen enkele medewerker heeft baat bij een organisatie die niet 'toekomstproof' is en andersom kan GGZ Oost Brabant niet bestaan zonder gemotiveerde medewerkers. We hebben elkaar nodig! 

Jaarverslag

 

 

OR 2015 OR Jaarverslag2014 or-jaarverslag2013

2015                                                                      2014                                                                  2013

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw