Menu

banner nieuws

Ruim 2300 mensen met een bijstandsuitkering (40% van het totaal) en naar schatting 1 op de 12 mensen in de regio Helmond-De Peel zijn psychisch kwetsbaar. Het vinden en behouden van werk kan voor hen lastig zijn. De gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, UWV, GGZ Oost Brabant en Senzer slaan de handen ineen voor het verbeteren van hun werkkansen. Na twee succesvolle praktijkprojecten hebben de partijen hun samenwerking bekrachtigd in het regionale convenant ‘Sterk door Werk’

Vanuit GGZ Oost Brabant brengen we onze expertise in op het gebied van de specialistische ggz. Lisa Behrendt, directeur zorg: "Werk kan een belangrijke bijdrage kan leveren aan sociaal maatschappelijk herstel. We zijn dan ook zeer verheugd over de samenwerking in en met het netwerk. Samen gaan we vanuit gebundelde kracht duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid bevorderen."

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen die hier geen last van hebben. Terwijl ook bekend is dat werken het herstel kan bevorderen. Werk zorgt voor structuur, voldoening en een grotere sociaal-maatschappelijke deelname. Maar het is niet vanzelfsprekend dat ze een baan houden of gemakkelijk weer werk vinden. Daarnaast ervaren werkgevers nu een drempel om mensen in dienst te nemen waarbij op voorhand een psychische kwetsbaarheid bekend is. Er bestaan stigma’s, taboes en schaamte omtrent psychische kwetsbaarheid. Genoeg reden om gezamenlijk stappen te zetten.

Winst

Er is veel winst te halen door extra aandacht te geven en gecoördineerde ondersteuning te bieden op het gebied van psychische kwetsbaarheid en werk. Werkgevers kunnen in deze tijden van personeelskrapte gebruik maken van onbenut arbeidspotentieel. Met - indien nodig - de juiste ondersteuning van de convenantspartijen.

  • Uit onderzoek blijkt dat psychisch kwetsbare mensen gelukkiger worden als ze een baan hebben.
  • Aandacht voor psychisch kwetsbaarheid op het werk zorgt dat medewerkers beter en fijner werken. Het voorkomt en vermindert verzuim en verhoogt werkplezier en arbeidsproductiviteit.

Jaarlijks 100 mensen aan het werk

Als concreet doel hebben de convenantspartijen afgesproken dat uiterlijk in 2023 jaarlijks gezamenlijk minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid in de regio. Hiervoor worden de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de professionals in de praktijk verder verbeterd. Er komen praktische initiatieven die bijdragen aan het verminderen van het stigma. Bijvoorbeeld door inclusieve organisaties als voorbeeld uit te lichten. Ook worden werkgevers actief ondersteund en gestimuleerd bij inclusief werkgeverschap gericht op het bieden van werkkansen aan psychisch kwetsbare mensen.

Landelijk groeiende beweging

Deze regionale overeenkomst sluit aan bij het landelijke convenant ‘Sterk door Werk’ en het arbeidsmarktbrede offensief ‘Perspectief op Werk (PoW)’. Landelijk hebben veel partijen zich al gecommitteerd aan de ambitie om de werkkansen van psychisch kwetsbaren te vergroten. De convenantspartijen nodigen regionale partners uit om zich ook aan te sluiten.

Bron: Senzer, communicatie

Emma voorzijdeWanneer er sprake is van autisme én bijkomende psychiatrische problemen kiezen wij voor integratie van zorg voor deze cliëntengroep binnen ons regionale zorgaanbod van volwassenenzorg of GGZ in de wijk.

De klinische voorziening Emma op de locatie Rosmalen wordt verder ingericht als een specialistische voorziening voor mensen met ASS en co-morbide problematiek, waarbij langdurende intensieve klinische begeleiding en zorg nodig is. Vooruitlopend op de verhuizing van Emma naar Huize Padua is al verbinding gelegd met het zorgaanbod op Huize Padua. Autismezorg valt onder de directie van Huize Padua.

We blijven zorgdragen voor het behoud en doorontwikkeling van de noodzakelijke expertise voor mensen met autisme en co-morbide problematiek zowel klinisch als ambulant.

Dit betekent dat:

- GGZ Oost Brabant vanaf 1 januari 2022 stopt met het zorgaanbod voor volwassenen binnen de polikliniek ASS op de locatie Rosmalen.

- De kliniek Emma in Rosmalen blijft bestaan. Hier kunnen mensen met autisme en co-morbiditeit die op alle leefgebieden vastlopen, worden opgenomen voor
  behandeling met verblijf. Het gaat hier over het algemeen over langdurige zorg binnen de wet langdurige zorg.

- Binnen Kind&Jeugd de lijn ontwikkelingsstoornissen (waaronder autisme) blijft bestaan.

- We binnen volwassenzorg diagnostiek naar autisme blijven doen. Ook blijven we co-morbide klachten van cliënten met autisme behandelen
   (bijv. traumabehandeling, angststoornis). Vaak zal dat zijn samen met een netwerkaanbieder die expertise heeft op de begeleiding van cliënten met autisme.
   Waarbij wij als SGGZ dan diagnostiek en behandeling bieden voor de co-morbide klachten en de netwerkpartner de begeleiding van autisme.

- Mensen met de enkelvoudige hoofddiagnose autisme worden verwezen naar onze netwerkpartners in de regio met deze generalistische expertise.

- Cliënten die momenteel in zorg zijn en hun behandeling kunnen afronden voor 1 januari 2022 dat kunnen doen op de huidige plek.
   Lukt dit niet voor die datum, dan zorgen we voor een ‘warme overdracht’ naar een opvolgende behandelplek.

Bron: Raad van Bestuur

Astrid Dirks webAstrid Dirks zal per half maart onze organisatie verlaten om deze nieuwe functie op zich te nemen.

We hebben de afgelopen 2 jaar heel fijn samengewerkt en tijdens de corona pandemie heeft Astrid een belangrijke rol gehad binnen het CMT.

Astrid zal de komende tijd haar directiefuncties gaan overdragen en is bereid gevonden om op enkele cruciale plekken bij te springen in de waarneming.

Wij zijn haar hier heel erkentelijk voor en we wensen haar ook veel succes in haar carrière.

Bron: Miloe van Sprang - Roegies, directeur HR&D

Pagina 7 van 127

Ga naar boven

Achtergrond-blauw