App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

“De regio neemt haar verantwoordelijkheid. Het Rijk mag nu niet achterblijven.”

plattegrond

Jeugdhulpaanbieders, waaronder GGZ Oost Brabant, en 16 gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben hun handtekening gezet onder de uitvoeringsplannen voor de transformatie van de jeugdhulpverlening. Ze staan in de startblokken om hun plannen uit te voeren, die moeten leiden tot beter passende jeugdhulp én bijdragen aan de betaalbaarheid van het regionale jeugdhulpstelsel. “Wij nemen als regio onze verantwoordelijkheid om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Het Rijk mag nu niet achterblijven, want het water staat ons aan de lippen”, aldus Joost Hendriks, wethouder gemeente Cuijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de transformatieopgave in Noordoost Brabant.

In 2017 stelden gemeenten in de regio 11,8 miljoen extra beschikbaar om het zorglandschap te transformeren en ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden. Nu de plannen uitgewerkt en ondertekend zijn, kan de uitvoering starten. De uitvoering van het transformatieprogramma loopt tot eind 2020. 

Vaker hulp thuis, meer gezinsgerichte mogelijkheden en korter verblijf

Wat gaan de plannen betekenen voor de jeugdigen? We willen waar mogelijk voorkomen dat jeugdigen een beroep moeten doen op schaarse voorzieningen. Ook willen we dat jeugdigen die met problemen te maken krijgen deze hulp vaker thuis ontvangen. Als thuis blijven (tijdelijk) niet mogelijk is, zijn er meer mogelijkheden voor gezinsgerichte verblijfsvormen of zorgen de plannen ervoor dat opname in een voorziening zo kort mogelijk duurt. Een voorbeeld is pleegzorg; om opvang van pleegkinderen door pleegouders mogelijk te maken is soms extra (jeugd)hulp nodig. Met deze extra middelen wordt deze inzet mogelijk gemaakt. 

Verbeterde samenwerking

Jeugdhulpaanbieders gaan intensiever met elkaar samenwerken waardoor meer jeugdigen het samenhangende aanbod krijgen wat ze nodig hebben. Ook investeren de plannen in betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en toegang en onderwijs.

Gerco Schep, bestuurder van Oosterpoort zegt hierover: “In de huidige discussie over jeugdhulp wordt vaak vergeten dat specialistische jeugdhulp om de meest kwetsbare jongeren en gezinnen in onze samenleving gaat en dat de specialistische jeugdhulporganisaties zelf echt willen en ook kunnen innoveren. Het sleutelwoord daarbij is samenwerking en vertrouwen. Niet alleen tussen zorgaanbieders onderling, maar ook met de gemeenten. Met de versterking van de toegang en de nieuw ontwikkelde hulpvormen gaan we aan de slag om de jongeren een maximale goede start te geven.” 

Financiële houdbaarheid in het licht van toenemende vraag naar jeugdhulp

De plannen leveren ook een bijdrage aan de financiële houdbaarheid van het stelsel in de regio. Eerder heeft onze regio een brandbrief gestuurd aan de minister om aandacht te vragen voor de grote financiële tekorten als gevolg van de toenemende vraag naar jeugdhulp. Deze vraag is nog steeds actueel. Wethouder Hendriks: “We investeren bijna 12 miljoen en dan nog komen we fors tekort. De vraag naar jeugdhulp vraagt dus om structureel extra budget. Wij nemen in de regio onze verantwoordelijkheid en zetten ons maximaal in om de best passende hulp te bieden en de trend van de stijgende kosten te keren. Het Rijk is nu aan zet om met ons mee te doen in het bieden van (financiële) stabiliteit om te zorgen dat de échte transformatie mogelijk wordt gemaakt”.

Bron: Communicatie
Datum: 20 mei 2019

 

Paul de Bont , klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Oost Brabant, heeft de wetenschapsprijs van het EMDR-congres 2019 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn artikel Health-economic benefits of treating trauma in psychosis.

'Prachtige prijs @EMDR2019 . Bedankt. PTSS is ook behandelbaar bij mensen met psychosen en is financieel goedkoper dan niet-behandelen. Meer gezondheid voor minder geld!', aldus Paul op twitter na de bekendmaking.

Paul, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs!

paul
Over het artikel / samenvatting
Eerder was al aangetoond in de treating trauma in psychosis-studie dat PTSS bij psychotische patiënten behandeld kan worden met standaard PTSS behandeling (exposure en EMDR), met goede effecten op PTSS en bij-effecten op paranoidie, remissie van psychose en depressie. In de onderhavige studie werd de kosteneffectiviteit geanalyseerd, dat wil zeggen dat is gemeten of de klinische voordelen opwegen tegen de kosten die het implementeren en aanbieden van de behandeling met zich meebrengen. In de kosten zitten verdisconteerd een patient’s zorgconsumptie binnen en buiten GGZ en productieverliezen voor de samenleving als gevolg van vermindering of stoppen van werk of huishouden.

Uit de resultaten bleek dat na 6 maanden er in totaal minder kosten waren ontstaan in de beide behandelcondities (PTSS behandeling met exposure of EMDR) in vergelijking met de wachtlijstcondities (geen PTSS behandeling). Per patient per half jaar waren er in exposure € 422 minder kosten en in EMDR € 1574 minder kosten. Daarnaast nam de gezondheid, gemeten in zogeheten QALYs (quality adjusted life years) méér toe in de behandelcondities (nl 5% meer) en namen het aantal PTSS diagnosen méér af in de behandelcondities dan in de controlegroep (nl 26% meer in EMDR en 22% meer in exposure). De conclusie is daarom dat voor minder geld meer gezondheidswinst en meer PTSS vermindering wordt gerealiseerd door traumabehandeling beschikbaar te maken voor mensen met psychotische stoornissen.
Bron: Paul de Bont Datum: 9 april 2019

Vandaag besteedde Brabant Dagblad aandacht aan de zorgen die er zijn rondom de Jeugdzorg. Directeur Kind & Jeugd Mirjam van de Nieuwenhuijzen en ketenpartners leverden hier een bijdrage aan.

Knipsel

Lees hier het eerste gedeelte van het artikel. Het volledige artikel is alleen te lezen als je een abonnement hebt op het Brabants Dagblad.

Bron: communicatie

Pagina 1 van 41

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statementISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw