App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Storm Zuid Oost. Dat is de titel van het project voor depressie- en suïcidepreventie in Peelregio/Helmond dat na de zomer op 24 scholen voor voortgezet onderwijs van start gaat. Aanleiding voor deze nieuwe, unieke integrale aanpak voor jongeren is de landelijke toename van zelfdoding onder jongeren en de confrontatie met meerdere zelfdodingen onder jongeren in de regio. Om jongeren mentaal weerbaarder te maken hebben GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, gemeenten  en de vo-scholen in de regio de handen ineengeslagen, en met expertise van het Trimbos-instituut en andere partijen in het regionale netwerk een plan voor de komende vier jaar uitgewerkt. Tevens vindt grootschalig onderzoek op de effectiviteit van deze integrale aanpak plaats. Vandaag, 26 september, presenteren de betrokken partners hun plan van aanpak in het Speelhuis in Helmond. Klik hier voor het programma.

Sinds 2010 is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. Ook in de Peelregio is sprake van een stijging. Depressie is één van de grote risicofactoren als het gaat om zelfdoding. Depressies worden bij jongeren echter vaak niet herkend en dus ook niet behandeld. Met de nieuwe integrale aanpak willen gemeenten, onderwijs en netwerkpartners uit het sociaal domein via een geïntegreerde aanpak het aantal suïcides bij jongeren terugdringen. 

De aanpak is daarom ingebed in de lokale ondersteuningsstructuur en speelt zich met name af op en rondom de school en richt zich op leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs en hun ouders. De reden hiervoor is dat depressieve gevoelens (en de gedachten aan) zelfdoding vooral een stijging laten zien bij jongeren vanaf 14 jaar. 

Plan 

Omdat er een sterke samenhang bestaat tussen depressie en suïcidaliteit, zijn in het  preventieprogramma activiteiten opgenomen waarin deze samenhang naar voren komt. Het bestaat uit vier onderdelen waaronder een vaardigheidstraining voor mentoren, een (klassikaal) mental health programma voor jongeren, vroegtijdige signalering van stemmingsklachten bij jongeren en een weerbaarheidsprogramma voor risicojongeren. 

GGZ Oost Brabant is net als het Trimbos Instituut gespecialiseerd in deze aanpak, die sinds drie jaar succesvol wordt ingezet in de Regio Oss in nauwe samenwerking met vo-scholen. Verder is aandacht nodig voor het verder professionaliseren van de hulpverlening en het versterken van de samenwerking onderling. Dit wordt uitgewerkt in de regio-brede aanpak. 

De coördinatie, organisatie en uitvoering van het preventieplan ligt bij de GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en de samenwerkende schoolbesturen. Het intellectuele eigendom van de integrale aanpak ligt bij het Trimbos-instituut. De aanpak wordt vanaf oktober 2016 gedurende vier achtereenvolgende schooljaren uitgevoerd en onderzocht. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met GGZ Oost Brabant: Vivianne Viguurs bereikbaar via M 06-10551130 

Bron: Communicatie

In Oss heeft de eerste groep cliënten de intensieve groepsbehandeling Angststoornissen afgerond. De resultaten zijn goed goed: de cliënten hebben veel baat bij de behandeling en ze zijn bijzonder tevreden. In 16 weken hebben ze 2,5 dag een programma gevolgd met cognitieve therapie en exposure. Hierdoor krijgen zij inzicht in onderliggende en instandhoudende factoren, waarmee ze vervolgens een plan kon maken hoe deze te doorbreken. Er zijn extra bijeenkomsten geweest om ook de naasten actief te betrekken. Naast het verminderen van de angstklachten was er ook sprake van de opbouw van gezond gedrag en maatschappelijke invulling. Ondertussen is er een tweede groep van start gegaan. Deze behandeling is vooral voor mensen met een angststoornis die geen baat hadden bij reguliere behadeling/cognitieve therapie. Ook cliënten met een angststoornis uit de regio Helmond of Boxmeer kunnen zich na verwijzing aanmelden voor deze intensieve groepsbehandeling.
Binnenkort is de flyer beschikbaar met meer informatie.

Wilt u meer info? T 0412 – 84 70 02

Enkele reacties van deelnemers:
“Het is een kans die je met beide handen moet aangrijpen
“Wees maar bang en doe het toch”
“Ik ga weer leuke dingen met mijn zoontje doen”
“Het werkt heel goed, dat je eruit bent, dat je meedoet en eraan werkt”

Bron: Linda Willems

Pagina 46 van 46

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw