Menu

banner nieuws

19 september gaat niet door! De geplande informatiebijeenkomst voor bewoners, familie en naasten over de Zorgverplaatsing van Coudewater is van 19 september verplaatst naar 14 november! De informatiebijeenkomst op 14 november zal zoals gewoonlijk plaatsvinden in Buurthuis de Vonder (vanaf 19.00 uur).

Uitgesteld omdat: 
In de afgelopen periode zijn er geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de informatie die in de voorgaande informatiebijeenkomst (4 juli 2016) is gedeeld. Om deze reden gaan de informatiebijeenkomst op 19 september dus niet door.

Meer info
Wanneer er voor 14 november nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u hierover. Mocht u in de tussenliggende periode vragen hebben, ga dan naar de teamleider van uw afdeling of u kunt contact opnemen met John van de Elzen en Theo Rooijakkers (tel: 073 – 844 75 55).

Bron: projectgroep zorgverplaatsing

 

wie betaald waarvoorCliënten die wonen/verblijven op afdelingen/woonvoorzieningen van GGZ Oost Brabant maken gebruik van verschillende producten en diensten die door GGZ Oost Brabant worden verstrekt.

Ongeveer 3 jaar geleden (2013) startte GGZ Oost Brabant met het onderzoeken en herzien van deze verstrekkingen en de kosten hiervan. Dit gebeurde onder de titel ‘Wie betaalt waarvoor?’. Het bleek dat GGZ Oost Brabant meer verstrekte aan haar cliënten dan wettelijk verplicht is. Het ging over:

- Taxivervoer
- Extra eten en drinken
- Wasverzorging
- Bijzondere woonwensen
- Televisie, Telefoon en Internet (TTI)
- Aanvullende medische zorg
- Ontspanning
- Begeleiding buiten de instelling

Mijlpaal
In de afgelopen jaren zijn de bovenstaande producten en diensten kritisch bekeken en herzien. De afronding hiervan is in zicht. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de voorzieningen tv en internet voor de buitenlocaties (woonvoorzieningen in de regio).

Alle info in één overzicht
Cliënten zijn structureel geïnformeerd gedurende de afgelopen jaren. Alle informatie is gebundeld in één overzichtelijke brochure. Deze is te vinden op www.ggzoostbrabant.nl/wiebetaaltwaarvoor . Voor vragen kunt u ook terecht bij de teamleider van uw afdeling.

Bron: Communicatie

Storm Zuid Oost. Dat is de titel van het project voor depressie- en suïcidepreventie in Peelregio/Helmond dat na de zomer op 24 scholen voor voortgezet onderwijs van start gaat. Aanleiding voor deze nieuwe, unieke integrale aanpak voor jongeren is de landelijke toename van zelfdoding onder jongeren en de confrontatie met meerdere zelfdodingen onder jongeren in de regio. Om jongeren mentaal weerbaarder te maken hebben GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, gemeenten  en de vo-scholen in de regio de handen ineengeslagen, en met expertise van het Trimbos-instituut en andere partijen in het regionale netwerk een plan voor de komende vier jaar uitgewerkt. Tevens vindt grootschalig onderzoek op de effectiviteit van deze integrale aanpak plaats. Vandaag, 26 september, presenteren de betrokken partners hun plan van aanpak in het Speelhuis in Helmond. Klik hier voor het programma.

Sinds 2010 is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. Ook in de Peelregio is sprake van een stijging. Depressie is één van de grote risicofactoren als het gaat om zelfdoding. Depressies worden bij jongeren echter vaak niet herkend en dus ook niet behandeld. Met de nieuwe integrale aanpak willen gemeenten, onderwijs en netwerkpartners uit het sociaal domein via een geïntegreerde aanpak het aantal suïcides bij jongeren terugdringen. 

De aanpak is daarom ingebed in de lokale ondersteuningsstructuur en speelt zich met name af op en rondom de school en richt zich op leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs en hun ouders. De reden hiervoor is dat depressieve gevoelens (en de gedachten aan) zelfdoding vooral een stijging laten zien bij jongeren vanaf 14 jaar. 

Plan 

Omdat er een sterke samenhang bestaat tussen depressie en suïcidaliteit, zijn in het  preventieprogramma activiteiten opgenomen waarin deze samenhang naar voren komt. Het bestaat uit vier onderdelen waaronder een vaardigheidstraining voor mentoren, een (klassikaal) mental health programma voor jongeren, vroegtijdige signalering van stemmingsklachten bij jongeren en een weerbaarheidsprogramma voor risicojongeren. 

GGZ Oost Brabant is net als het Trimbos Instituut gespecialiseerd in deze aanpak, die sinds drie jaar succesvol wordt ingezet in de Regio Oss in nauwe samenwerking met vo-scholen. Verder is aandacht nodig voor het verder professionaliseren van de hulpverlening en het versterken van de samenwerking onderling. Dit wordt uitgewerkt in de regio-brede aanpak. 

De coördinatie, organisatie en uitvoering van het preventieplan ligt bij de GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en de samenwerkende schoolbesturen. Het intellectuele eigendom van de integrale aanpak ligt bij het Trimbos-instituut. De aanpak wordt vanaf oktober 2016 gedurende vier achtereenvolgende schooljaren uitgevoerd en onderzocht. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met GGZ Oost Brabant: Vivianne Viguurs bereikbaar via M 06-10551130 

Bron: Communicatie

Pagina 47 van 48

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw