GGZ Oost Brabant (GGZOB) wil de privacy van haar patiënten, bezoekers en medewerkers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verwerken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de zorgverlener. Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet en Regelgeving

GGZ Oost Brabant verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat GGZ Oost Brabant uw gegevens alleen verzamelt voor een bepaald doel en dat GGZ Oost Brabant de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt.

Doel van de verwerking

GGZ Oost Brabant gebruikt uw gegevens om zorg aan u te kunnen verlenen. Bij uw eerste bezoek zijn wij (in veel gevallen) genoodzaakt om uw Burgerservicenummer te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Hier wordt echter geen kopie van gemaakt.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor de afhandeling van de administratie en (statisch) kwaliteitsonderzoek. GGZ Oost Brabant hecht veel waarde aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit om onze cliënten een behandeling te kunnen geven die is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Er wordt daarbij voortdurend naar verbetering gestreefd. Voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat deze bij voorkeur plaatsvindt met anonieme persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar de individuele patiënt. Wanneer dit niet kan of niet wenselijk is, dient er voor het gebruik van herleidbare patiëntgegevens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven te worden door de patiënt. U heeft als patiënt het recht om bij uw behandelend arts bezwaar te maken tegen een iedere vorm van gebruik van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Inzicht in uw gegevens

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim).In de folder uw Dossier leest u meer over dit onderwerp. Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.

Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Een dergelijke partij wordt een Verwerker genoemd. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat de Verwerker de wettelijk verplichte organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Beveiliging

GGZ Oost Brabant heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. GGZ Oost Brabant is NEN7510 en ISO27101 gecertificeerd.

Uw rechten en plichten

Uw zorgverlener legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in uw medisch dossier. Indien u dit wenst, kunt u uw dossier inzien en eventueel een kopie hiervan ontvangen. Als u vindt dat gegevens in uw dossier feitelijk onjuist of onvolledig zijn, kunt u uw behandelaar vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Ook kunt u te allen tijde bij uw behandelaar een verzoek indienen om uw dossier (of delen hiervan) te laten vernietigen.

Foto-, film- en geluidsopnamen

Eén van de huisregels van GGZOB is dat het niet is toegestaan anderen te filmen, te fotograferen of geluid op te nemen zonder dat zij hier toestemming voor gegeven hebben. Het maken van een selfie is wel toegestaan. Voorwaarde is dat anderen (waaronder ook de zorgverlener) of diens gegevens niet in beeld komen (behalve met toestemming) en dat de zorgverlener niet gehinderd wordt bij het uitvoeren van zijn/haar taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, gelieve dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

Social Media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van GGZ Oost Brabant vindt. Wees echter wel alert op de foto’s of filmpjes die u op social media zet.

Indien deze foto’s of filmpjes binnen GGZ Oost Brabant zijn gemaakt, gelden de volgende regels:

  • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel hier ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
  • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
  • Wees bewust van het karakter van sociale media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
  • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van GGZ Oost Brabant kan schaden.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen GGZ Oost Brabant kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris gevensbescherming: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer lezen?

Relevante folders over dit onderwerp:
- Folder ‘uw dossier’
- Folder ‘algemene leveringsvoorwaarden GGZ’
- Folder ‘uw mening horen we graag’

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven