Menu

cartoon 1 04a-roken-fcOf u wel of niet rookt is een keuze die u voor uzelf moet maken. Waar u rookt is geen keuze die helemaal vrij is. Voor het roken op onze afdelingen en in onze woonvoorzieningen [link naar woonvoorzieningen] gelden regels, want roken mag, maar niet ten koste van de gezondheid van uw begeleider of andere medewerkers van GGZ Oost Brabant. Elke werknemer heeft het recht op een rookvrije werkplek. Dit is in Nederland binnen de wet (artikel 11a) [link naar PDF] geregeld:   

Maatregelen

Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden. Dit betekent dat uw begeleider tijdens het werk bij u thuis geen hinder of overlast mag ondervinden van tabaksrook. GGZ Oost Brabant moet ervoor zorgen dat deze wet wordt nageleefd en niet wordt overtreden.

 

 

Op basis van de wettelijke regelgeving heeft de Raad van Bestuur van GGZ Oost Brabant een aantal heldere huisregels opgesteld. Binnen GGZ Oost Brabant geldt een algeheel rookverbod in alle gebouwen, maar er bestaat wel de mogelijkheid om te roken in de daarvoor bestemde ruimtes. Dit geldt ook voor de klinische afdelingen en voor onze zogenaamde 'sociowoningen'.

Hier mag u alleen roken in de aparte rookruimtes. Daarnaast zijn er cliënten die niet in groeps verband, maar zelfstandig wonen in een apparte ment. In de appartementen, die door de Raad van Bestuur zijn aangewezen, mogen cliënten wel roken. Hierover moeten de cliënt en de begeleider samen goede afspraken maken, want de woning moet wel rookvrij zijn wanneer medewerkers de woning bezoeken.

De belangrijkste regels op een rijtje:

Roken in de gebouwen van GGZ Oost Brabant is niet toegestaan, alleen in de speciale rookruimtes. Op de klinische afdelingen (onder andere opnameafdelingen en afdelingen voor langdurende zorg) mag niet worden gerookt, met uitzondering van de aangewezen rookruimtes. In de socio-woningen (groepswoningen) mag niet worden gerookt, met uitzondering van de daartoe aangewezen rookruimtes. 

In de appartementen (die door de Raad van Bestuur zijn aangewezen) waar cliënten individueel wonen, is roken toegestaan. Dit is toegestaan op basis van het gegeven dat het een woonruimte betreft die door één persoon bewoond wordt, waar nadrukkelijk sprake is van een persoonlijke levenssfeer en waar normaliter niemand last heeft van het roken.

De Tabakswet biedt hier de mogelijkheid tot uitzondering omdat een rookverbod een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou betekenen. Ter bescherming van de medewerkers dienen afspraken gemaakt te worden met cliënten die roken en in een appartement wonen. Appartementen moeten namelijk rookvrij zijn op het moment dat er medewerkers van GGZ Oost Brabant aanwezig zijn.

De behandelaars van de cliënten die in een appartement wonen beslissen of het verantwoord is dat de cliënt in zijn of haar appartement rookt. In de gemeenschappelijke ruimtes, waarvan bewoners van appartementen gebruik kunnen maken, geldt een rookverbod.

Dit betekent voor u dat we bovenstaande huisregels moeten handhaven. Wanneer u in een appartement woont, moet u samen met uw begeleider afspraken maken over het niet roken op het moment dat hij/zij aanwezig is. Deze afspraken dienen schriftelijk in een 'Niet-rokenovereenkomst' te worden vastgelegd.

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven