Menu

banner-zorggroepen

Banner Klik kaart

Een aantal jaren geleden is binnen GGZ Oost Brabant een proces in gang gezet om cliënten, familie en naasten en medewerkers intensief te betrekken bij het maken van nieuw beleid. We hebben dat toen ZOEMEN genoemd, een afkorting van Zorg, Ondersteuning, Ervaringsdeskundigheid, Medezeggenschap en Netwerkpartners.

Het is ons werkwoord geworden voor participeren. Een unieke manier van MEEPRATEN, MEEDENKEN en MEEDOEN, die ervoor zorgt dat mensen op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en expliciet invloed hebben in het maken van beleid.

Dit participatiemodel heeft ons al veel opgeleverd. We zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van ons werk naar een hoger plan tilt. We zetten het ZOEMEN daarom blijvend in en ontwikkelen het verder.

De Medische Staf (MS) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen. De relatie tussen MS en RvB is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De RvB vraagt de MS in ieder geval om advies over het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen die raken aan het functioneren van de medici, het algemene kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden. Een delegatie is betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Betrokkenheid van medewerkers

Door beoordelingscriteria voor oplossingen op te stellen en nadrukkelijk aandacht te vragen voor de betrokkenheid van medewerkers bij het nemen van besluiten, houdt onze Ondernemingsraad nauwlettend de vinger aan de pols.

De relatie met de Raad van Bestuur is constructief en kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars positie. Volgens externe adviseurs behoort onze Ondernemingsraad tot de landelijke top.

Belangen afwegen

Op dit moment heeft de OR als voornaamste doel het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van medewerkers. Geen enkele medewerker heeft baat bij een organisatie die niet 'toekomstproof' is en andersom kan GGZ Oost Brabant niet bestaan zonder gemotiveerde medewerkers. We hebben elkaar nodig! 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw