Skip to main content

Participatie en medezeggenschap

Dankzij de georganiseerde inbreng van onze cliënten, naastbetrokken en medewerkers kunnen wij onze organisatie ontwikkelen.

Een aantal jaren geleden is binnen GGZ Oost Brabant een proces in gang gezet om cliënten, familie en naasten en medewerkers intensief te betrekken bij het maken van nieuw beleid. We hebben dat toen ZOEMEN genoemd, een afkorting van Zorg, Ondersteuning, Ervaringsdeskundigheid, Medezeggenschap en Netwerkpartners.

Het is ons werkwoord geworden voor participeren. Een unieke manier van MEEPRATEN, MEEDENKEN en MEEDOEN, die ervoor zorgt dat mensen op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en expliciet invloed hebben in het maken van beleid.

Dit participatiemodel heeft ons al veel opgeleverd. We zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van ons werk naar een hoger plan tilt. We zetten het ZOEMEN daarom blijvend in en ontwikkelen het verder.


 • Cliëntenraad

  Samen op weg naar goede zorg

  De Cliëntenraad maakt zich hard voor de belangen van de cliënten en verbetering van de zorg. De leden zetten zich gezamenlijk in voor het gemeenschappelijk cliëntbelang. In het tweewekelijks overleg wisselen ze ideeën uit en adviseren ze over actuele thema’s. Zodoende stimuleert dit adviesorgaan de betrokkenheid bij de behandeling en begeleiding van de cliënt en waakt zij mede over de kwaliteit van de zorg. De Cliëntenraad heeft overleg met de Raad van Bestuur en directies, komt met voorstellen en ideeën en wordt betrokken bij beleid.

  De leden van de Cliëntenraad zijn:

  • Bob van ’t Geloof, voorzitter
  • Helene Vliegenberg
  • Dinie Cortenbach
  • Joke Lentjes
  • Jolanda Theunissen
  • Jenny Smits
  • Ramona Jerphanion
  • Henk Marinussen

  Lid worden

  De Cliëntenraad kan altijd versterking gebruiken! Wil je in een betrokken, positieve sfeer invloed uitoefenen op organisatieontwikkelingen? Neem dan contact met ons op. Lees hier de vacature.

  Meer weten?

  Lees onze folder 
  Lees de digitale nieuwsbrieven
  Lees ook Missie en visie cliëntenraad 2023-2024

  Neem gerust contact op als je geïnteresseerd bent, de nieuwsbrief wilt ontvangen (digitaal of per post) of lid wilt worden. Ook als je een signaal wilt afgeven of een bijdrage wilt leveren, horen we dat graag.

  Kluisstraat 2, Boekel
  Postbus 3, 5427 ZG Boekel
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ondersteuners Cliëntenraad:
  Miriam Derksen, 088 - 846 28 00 en
  Bea van Leuken, 088 - 846 27 95

 • Familie- en naastenraad

  Als naasten worden betrokken, geïnformeerd en ingezet bij de behandeling, dan ondersteunt dit het herstel, zowel van de cliënt als van de familie. Cliënten, naasten en medewerkers hebben elkaar nodig. Voor GGZ Oost Brabant is de Familie- en naastenraad van grote toegevoegde waarde om de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk vorm te geven. Dit adviesorgaan heeft contact met de Raad van Bestuur en directies, komt met voorstellen en ideeën en wordt betrokken bij beleid.

  De Familie- en naastenraad bestaat uit 5 tot 15 personen. Naast het toetreden van familieleden en naastbetrokkenen, wordt ook de deelname gestimuleerd van familieverenigingen in de GGZ.

  Leden van de Familie- en naastenraad

  • Bert Honders (voorzitter)
  • Paul van der Hoek (vice-voorzitter)
  • Gerrit van den Born
  • Wim Kuypers
  • Bianca Jochems 
  • Gert Traa
  • Wim Welbers 

  Lid worden

  De Familie- en naastenraad kan altijd versterking gebruiken! Heeft u een familielid of naaste die bij GGZ Oost Brabant in behandeling is of was en wilt u vanuit naaste-perspectief invloed uitoefenen? Neem dan contact met ons op. Lees hier de vacature.

  Meer weten?

  Neem gerust contact op als u geïnteresseerd bent, de nieuwsbrief wilt ontvangen (digitaal of per post) of lid wilt worden. Ook als u een signaal wilt afgeven of een bijdrage wilt leveren, horen we dat graag van u.

  Kluisstraat 2, Boekel
  Postbus 3, 5427 ZG Boekel
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  Ondersteuner Familie- en naastenraad: Karin Buss, 088 – 846 27 96
  Secretaresse Familie- en naastenraad: Marion van de Schans, 088 – 846 10 25

   
 • Medische Staf

  De Medische Staf (MS) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen. De relatie tussen MS en RvB is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

  De RvB vraagt de MS in ieder geval om advies over het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen die raken aan het functioneren van de medici, het algemene kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden. Een delegatie is betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

  Kerndoelen

  a. Bijdragen en toezien op kwalitatief goede, dat wil zeggen moderne en veilige, medisch specialistische zorg aan patiënten.

  b. Bewaken en bevorderen van een aantrekkelijk werkklimaat voor psychiaters/medici en psychiaters in opleiding. Met de daarbij behorende professionele autonomie, veiligheid en ontwikkelmogelijkheden.

  c. Bijdragen aan een organisatiecultur met transparantie, betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

  Onze manier van werken

  De Medische Staf (MS) benadrukt de zorginhoudelijke/medische visie bij ontwikkelingen of veranderingsprocessen door - gevraagd en ongevraagd - informatie, argumenten en besluiten te toetsen en nieuwe, medisch-specialistische perspectieven aan te dragen of bij de Raad van Bestuur aan te dringen op aanpak.

  In een netwerk van taakgroepen buigen de leden zich vanuit hun perspectief van medisch specialist over actuele aandachtspunten. Het stafbestuur coördineert dat en adviseert op grond van de uitkomsten de Raad van Bestuur.

  Door eigen initiatieven, regelmatige contacten met de Raad van Bestuur, deelname aan interne en externe overleggen en (netwerk-)bijeenkomsten werkt de MS mee aan een cultuur van betrokkenheid, samenwerking en afstemming. Waar mogelijk en relevant trekt de MS samen op met andere advies- en beroepsorganen (eerste geneeskundigen OR, CR, FR, VAR, MT).

  In geval van (dreigende) conflicten rond individuele leden, kan de Medische Staf indien gewenst een bemiddelende rol op zich nemen.

  De Medische Staf stimuleert zelfevaluatie, transparantie en bijscholing bij haar leden.

  Jaarplan

  Jaarlijks stelt de MS een jaarplan met de speerpunten voor het daarop volgende jaar, aansluitend op het algemene beleid van de instelling. Jaarlijks stelt de MS ook een verslag op van werkzaamheden in het kader van het jaardocument.

  Het lidmaatschap van de MS is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De Staf telt ongeveer 45 leden.

  Contact

  Mark van Gaalen, voorzitter
  088 - 846 26 02 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Else Koning
  088 - 846 16 28 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Marlieke Notenboom
  088 - 846 24 53 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Karin Buss, ondersteuner
  088 - 846  27 96 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Marion van de Schans, secretaresse
  088 - 846 10 25 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Betrokkenheid van medewerkers

  Door beoordelingscriteria voor oplossingen op te stellen en nadrukkelijk aandacht te vragen voor de betrokkenheid van medewerkers bij het nemen van besluiten, houdt onze Ondernemingsraad nauwlettend de vinger aan de pols.

  De relatie met de Raad van Bestuur is constructief en kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars positie. Volgens externe adviseurs behoort onze Ondernemingsraad tot de landelijke top.

  Belangen afwegen

  Op dit moment heeft de OR als voornaamste doel het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van medewerkers. Geen enkele medewerker heeft baat bij een organisatie die niet 'toekomstproof' is en andersom kan GGZ Oost Brabant niet bestaan zonder gemotiveerde medewerkers. We hebben elkaar nodig! 

  Jaarverslag 2022

  Lees hier ons jaarverslag

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad, de heer H.M.J. (Hennie) Bongers.

  Secretariaat ondernemingsraad
  Postbus 3
  5427 ZG Boekel

  088 – 846 28 05Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Verpleegkundige Adviesraad

  De adviezen die een VAR uitbrengt, houden altijd verband met de zorg voor cliënten en het werk van verpleegkundigen en verzorgenden. Kortom met kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening. Een VAR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

  Contact

  Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..