Skip to main content

Privacy

Privacyverklaring

GGZ Oost Brabant behandelt persoonsgegevens van haar cliënten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij informatie aan u of anderen verstrekken.

Antwoord op uw vragen

Wie zijn wij?

GGZ Oost Brabant is een geestelijke gezondheidsinstelling. Hieronder vindt u al onze contactgegevens.

Bezoekadres: Postadres:
Kluisstraat 2 Postbus 3
5427 EM Boekel 5427 ZG Boekel
Welke gegevens leggen wij vast?

Van elke cliënt die bij GGZ Oost Brabant in behandeling is, leggen wij een elektronisch patiëntendossier (EPD) aan. Hierin slaan we informatie op die noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Tijdens de behandeling leggen we een aantal gegevens vast zoals NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats), uw telefoonnummer en e-mailgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast leggen we tijdens uw behandeltraject gegevens over de behandeling vast, zodat we een goede zorgverlening kunnen garanderen. Bij een (her)aanmelding kan het (oude) dossier geraadpleegd worden. Dat is van belang voor het leveren van goede zorg. Als u daar anders over denkt, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar. Ook gebruiken we gegevens voor administratieve doeleinden zoals het BSN-nummer ter verantwoording naar uw zorgverzekeraar. Om u te identificeren kunt u gevraagd worden om uw legitimatiebewijs te laten zien.

Wie heeft inzage?

Binnen GGZ Oost Brabant hebben medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling, ondersteuning of de administratie toegang tot uw dossier.

Uw behandelaars overleggen met elkaar, maar geven geen informatie aan mensen die niet direct betrokken zijn bij uw behandeling. De medewerkers van uw behandelteam voegen gegevens aan uw dossier toe en gebruiken de informatie om u zo goed mogelijk te helpen.

Minderjarigen

 • Dossiers van kinderen onder 12 jaar mogen worden ingezien door de ouder(s)/voogd of de wettelijk vertegenwoordiger.
 • Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben zelf ook het recht om hun dossier in te zien. Ouder(s)/voogd of vertegenwoordigers mogen het dossier inzien als de jongere daarmee instemt. Behandelaren kunnen inzage weigeren als ze vinden dat dit niet in het belang is van de cliënt.
 • Vanaf 16 jaar bepalen cliënten zelf of ouder(s)/voogd of wettelijk vertegenwoordiger hun dossier mogen inzien.

In de folder ‘uw Dossier’ leest u meer over dit onderwerp.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, contactgegevens zoals e-mail adressen en telefoonnummers (ook van ouders, verzorgers, voogden, contactpersonen, wettelijk vertegenwoordigers en gezins- of familieleden)
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Leef- en woonsituatie
 • BSN, nummers identiteitsbewijzen, verzekeringsnummers
 • Opleiding
 • Gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid
 • Verslagen van gesprekken met behandelaren en door u ingevulde vragenlijsten
 • Gegevens over uw medicijngebruik en verstrekking
 • Lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed voor zover noodzakelijk voor diagnose
 • Camerabeelden
 • Betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummers
Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GGZ Oost Brabant rust;
 • Met uw toestemming;
 • Om de gerechtvaardigde belangen van GGZ Oost Brabant te behartigen.
Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Doeleinde  Voorbeelden (niet uitputtend)  Grondslag 
Verlenen van zorg 

Aanmaken van een patiëntendossier
Verslaglegging over uw behandeling

Ter uitvoering van de met u gesloten behandelingsovereenkomst. Wij moeten hierbij ook voldoen aan enkele wettelijke verplichtingen zoals het vastleggen van uw BSN. 
Kwaliteitsdoeleinden  uitvoeren van incidenten- en calamiteitenonderzoek het aanleveren van de verplichte kwaliteitsindicatoren het uitvoeren van dossieronderzoek bij een vermoeden van vermijdbare schade en/of klachten, of in kader van kwaliteitsvisitatie  Voldoen aan wettelijke verplichtingen 
Wetenschappelijk onderzoek  deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek het verrichten van onderzoek, onder andere naar de effectiviteit en verbeteren van behandelingen  Wanneer de gebruikte gegevens direct naar u als persoon herleidbaar zijn, vragen wij in principe altijd om toestemming. Deze toestemming is niet altijd noodzakelijk. Het kan dat we anonieme gegevens gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Deze gegeven mogen niet direct herleidbaar zijn. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar. 
Facturering  uitvoeren van handelingen om uw behandeling te factureren aan uw zorgverzekeraar uitvoeren van verplichte materiële controles  Voldoen aan wettelijke verplichtingen 
Informatievoorziening   Verstrekken van informatie op uw verzoek  Toestemming van de betrokkene(n) 
Cameratoezicht  Ter bescherming van cliënten, medewerkers, bezoekers en goederen. Op de plaats waar beelden worden opgenomen maken we dit kenbaar met informatieborden. Gerechtvaardigd belang 

  

   

Wanneer kunt u uw toestemming intrekken?

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

GGZ Oost Brabant kan uw gegevens delen indien de wet dit verplicht. Het gaat dan om:

 • zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben gesloten, die het recht heeft om een controle uit te voeren, waarbij ze gegevens die wij vastleggen mogen inzien.
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanaf 1 juli 2023 zijn wij verplicht om gegevens over het zorgvraagtype aan te leveren aan de NZa.
  U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van diagnose-informatie op de declaratie aan de zorgverzekeraar en de zorgvraagtypering aan de NZa. U kunt dit aangeven bij uw behandelaar. Samen met uw behandelaar vult u dan de privacyverklaring in.
 • toezichthouders (bijvoorbeeld de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd of de Autoriteit Persoonsgegevens) wanneer dit nodig is om hun toezichthoudende taak uit te kunnen voeren.
  Indien van toepassing:
  • verwijzers, ketenpartners en/of hun waarnemers om de behandelingsovereenkomst/ de zorgverlening uit te kunnen voeren (in de meeste gevallen is hiervoor uw toestemming nodig). Het gaat dan bijvoorbeeld om uw huisarts en apotheek, medische specialisten of andere hulpverlenende instanties die bij de behandeling zijn betrokken (geweest). Uw regiebehandelaar vraagt hiervoor uw toestemming en dit wordt in uw dossier geregistreerd. U mag zelf bepalen waar u wel of geen toestemming voor geeft. Uw toestemming is geldig totdat u uitgeschreven bent of als u uw toestemming intrekt.

Informatie verstrekken aan derden zonder toestemming
In uitzonderlijke situaties mag uw behandelaar uw gegevens delen zonder toestemming; zelfs wanneer u hier niet achter staat. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld een onvrijwillige opname of een noodsituatie. Uw regiebehandelaar kan u hier meer over vertellen. Er worden hierbij niet meer gegevens gedeeld dan voor die specifieke behandeling relevant en noodzakelijk is.

Verbeteren van de kwaliteit
GGZ Oost Brabant vindt het belangrijk om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. We gebruiken daarom de dossiergegevens om van te leren, dit doen we door de gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren wanneer het niet noodzakelijk is om herleidbare gegevens te gebruiken. In sommige gevallen worden er gegevens gebruikt onder de voorwaarde van geheimhouding voor kwaliteitsvisitaties en calamiteiten- en incidentenonderzoeken. Heeft u hiertegen bezwaar dan kunt u dit kenbaar maken bij uw regiebehandelaar.

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EU?

GGZ Oost Brabant verwerkt uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer dit echt niet mogelijk is, dan zorgen we dat extra maatregelen worden getroffen, zodat de gegevens veilig blijven.

Maakt GGZ Oost Brabant gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering?

Nee, GGZ Oost Brabant maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw medische gegevens in het EPD bewaren wij op grond van een wettelijke bepaling doorgaans voor een periode van 20 jaar, wettelijke uitzonderingen daargelaten. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.

Gegevens die wij verwerken voor de bedrijfsvoering bewaren wij volgens de wet zeven jaar.

Alle overige persoonsgegevens (herleidbaar naar individuele personen) bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Ons uitgangspunt is steeds dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

GGZ Oost Brabant is NEN7510 gecertificeerd. Hiermee is onafhankelijk aangetoond dat we voldoen aan eisen op het gebied van veilig omgaan met (cliënt)informatie.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw gegevens -zoals bijvoorbeeld uw dossier in te zien en eventueel een kopie op te vragen. Daarnaast kunt u uw behandelaar vragen om de gegevens te corrigeren of aan te vullen, als deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Ook kunt u te allen tijde bij uw behandelaar een verzoek indienen om uw gegevens, waaronder (delen van) uw dossier te laten vernietigen.

Naast het recht op inzage, rectificatie, aanvulling en vernietiging heeft u ook de volgende rechten:

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • recht op beperking van de verwerking
 • overdraagbaarheid van gegevens
 • intrekken van toestemming.
Binnen welke termijn behandelen wij uw verzoek?

Wij zullen uw vragen of verzoeken binnen één maand beantwoorden. Kost de beantwoording van uw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd, dan informeren wij u hierover binnen deze termijn. Het kan zijn dat de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken.

Waarom vragen wij om identificatie bij een verzoek?

Wij kunnen bij verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de gegevens aan de betrokkene toebehoren en om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens.

Worden persoonsgegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen GGZ Oost Brabant wordt getoetst door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) voordat het onderzoek van start gaat. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksprotocollen op relevantie, uitvoeringsaspecten en wetenschappelijke kwaliteit. GGZ Oost Brabant verkrijgt kennis over gezondheid en ziekte door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om de cliëntenzorg te verbeteren is het belangrijk om medische gegevens te kunnen gebruiken. Voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat deze bij voorkeur plaatsvindt met anonieme persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar de individuele cliënt. Wanneer dit niet kan of niet wenselijk is, dient er voor het gebruik van herleidbare cliëntgegevens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven te worden door de cliënt. U mag te allen tijde uw gegeven toestemming intrekken. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling. U heeft als cliënt het recht om bij uw behandelend arts bezwaar te maken tegen een iedere vorm van gebruik van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Zie voor meer informatie:  Lees de pagina van wetenschappelijk onderzoek 

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor (een van) de nieuwsbrieven van GGZ Oost Brabant. Indien u zich heeft aangemeld, zal het e-mailadres geregistreerd worden om de nieuwsbrief te kunnen versturen. De nieuwsbrief wordt verzonden indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. GGZ Oost Brabant zal het e-mailadres net zo lang bewaren als dat u staat ingeschreven voor (een van) de nieuwsbrieven.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen GGZ Oost Brabant? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris gegevensbescherming: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u dit het beste met uw (regie)behandelaar bespreken. Komen jullie er samen niet uit dan kunt u uw klacht aanmelden voor klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris. Als dat niet (voldoende) helpt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie voor cliënten
Postbus 3
5427 EM Boekel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Meer informatie

Hieronder vindt u een overzicht met een overzicht van relevante brochures over dit onderwerp:

Sollicitanten

Heb je gesolliciteerd op een vacature in GGZ Oost Brabant? Dan registreren we een aantal gegevens. Wij behandelen jouw (sollicitatie)gegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor werving en selectiedoeleinden.

Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij dat volgens de wet verplicht zijn. We bewaren je gegevens 4 weken na beëindiging van het sollicitatieproces. Met jouw toestemming bewaren we je gegevens 1 jaar. Daarna verwijderen we de gegevens uit het systeem.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat we jouw gegevens verwerken en opnemen in onze database. Ons beleid over het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers is afgestemd op de actuele privacywetgeving.

Cookieverklaring

Cookiebeleid

De websites van GGZ Oost Brabant bevatten ‘cookies’. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te bewaren en statistische informatie te verzamelen.

Deze statistieken leveren gegevens op waarmee we de site voortdurend proberen te verbeteren om zo tegemoet te komen aan het zoek- en informatiegedrag van de bezoekers.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. U kunt in de helpfunctie van uw internetbrowser opzoeken hoe u cookies verwijdert of blokkeert. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag

Op alle websites van GGZ Oost Brabant houden zogeheten tracking tools het klikgedrag van bezoekers bij. Dit doen we met Google Analytics en met tools naar de social media Twitter, Instagram, LinkedIn en Facebook. We hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt.

Van de informatie die wij zo verzamelen, worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht, bijvoorbeeld in welke webpagina’s het meest bezocht worden en waar op onze site bezoekers de meeste tijd doorbrengen. Hierdoor kunnen wij onder andere de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker voor u maken. De statistieken en overige rapportages zijn anoniem: wij kunnen u hiermee niet persoonlijk identificeren.